Current Students pursuing M.A. in Museum Anthropology

 

Chen, Shiyue

Devereaux,  Jacqueline Sue

Diao, Zhuo

Dubin, Lana Rachel

Fanelli, Alexandra M

Huang, Zhixuan

Liantonio, Victoria Rose

Liu, Yangchun

Malsich, Jacalyn

Parker, Briana C

Ramos, Justin

Schweitzer, Cyrene Alexandra

Swift, Colleen K

Zhang, Deren

Warshaw, Michaela Beth

Wyman, Lani Haramaty